четвъртък, 1 декември 2016 г.

„Компас на счетоводителя“ – новият европейски проект на гимназията по икономика

„MOODLE ще бъде указание за пътуване към бъдещето на младите счетоводители. MOODLE ще бъде компаса на нашите ученици“. С тази идея Професионална гимназия по икономика „ Алеко Константинов“ град Кърджали стана партньор в проект по програма „Еразъм+”, КД2 „СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ”, ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА ДЕЙНОСТ „СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА” в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО). Заглавието на проекта е THE COMPASS OF THE ACCOUNTANT (Компас на счетоводителя) и е от типа проекти за Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите. Основната цел на този тип проекти е насочена към разработване на интелектуални продукти и разпространение на новаторски или съществуващи иновативни идеи. Координиращата организация в този проект е училището BAYRAKLI MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI от град Измир, Турция. Партньори по проекта са училищата Istituto di Istruzione Cesare Beccaria от град Карбония, Италия и 4EPAL от град Кавала, Гърция. Продължителността на проекта е 2 години.
Проектът „Компас на счетоводителя“ е насочен към използване на съвременните технологии, които са неизменна част от нашето ежедневие. Те са причина за сериозни промени в различни области на живота, в търговията, комуникациите, банкирането, транспорта.
Немислимо е да се предположи, че образователната система не е засегната и остава безразлична към тези промени и трансформации. Проектът цели задоволяване на потребностите на индивида за знания и повишаване ефективността в преподаването на учебните дисциплини в съответствие с индивидуалните различия на обучаваните. Чрез него обучението може да бъде улеснено, обогатено и подобрено с помощта на технологиите, чрез модернизиране на професионалното преподаване в областта на счетоводството и финансите. В училищата-партньори по проекта ще бъде използвана системата за управление на електронно обучение MOODLE, съставена от много слоеве, с цел допълване на образователния модел „лице в лице“. Ангажимент на Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ в този проект е разработването на мобилно приложение със счетоводни термини на английски език за подобряване на професионалната лексика на учениците. Проектът включва и реализиране на мултиплициращо събитие в Турция за популяризиране на възможностите на MOODLE.
Дейностите предвиждат две транснационални срещи и четири обучителни мобилности, две за ученици и две за учители. Първата среща по проекта с участието на преподаватели ще бъде реализирана в България през месец ноември 2016. Срещата има за цел насърчаване на взаимодействието и сътрудничеството между различните страни и училища, участващи в проекта. Ще бъде обменена информация за образователните системи в четирите държави, приложението на ИКТ и друго технологично оборудване в образователния процес, позицията на завършилите професионално образование на пазара на труда и др. Всяка страна ще представи учебната програма по Счетоводство или Финанси.
През месец април 2017 г. учители и ученици от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ ще вземат участие в обучителна мобилност в град Карбония, Италия, а през месец ноември същата година – в град Кавала, Гърция.
Чрез участието си в проекта учениците ще повишат своите компетентности на чужд език, ще надградят уменията си в сферата на високите технологии, ще развият положително отношение към участието в европейски проекти. Учителите ще имат по-широк поглед върху практики, политики и системи в областта на образованието в различните страни, ще повишат качеството на тяхната работа и дейности в полза на учениците, ще добия опит в работата в мултикултурна среда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар